Nieuws

Het gaat niet goed met onze bijen: een groot deel van de 358 bijensoorten die in Nederland voorkomen zijn bedreigd. Wilde bijen zijn, samen met zweefvliegen en vlinders en natuurlijk de honingbij, van groot belang voor de bestuiving van plantensoorten in de natuur, onze moestuin en ons fruit.

De bestuiving door meerdere soorten wilde bijen levert alleen al de fruitteelt een meerwaarde op tot tienduizenden euro’s. Het belang van het behoud van wilde bijen voor de biodiversiteit is groot. Aansluitend op de aandacht die de provincie Noord-Brabant heeft voor de leefomgeving van de bij, middels het programma Natuur en Samenleving, heeft de streek de Brabantse Wal zich ten doel gesteld integraal te gaan werken aan het rijker maken van het landschap, met bloemen, bijvriendelijke beplanting en nestelplekken, om zo het leefgebied van wilde - en honingbijen te helpen verbeteren. De potentie van de Brabantse Wal voor een toename aan biodiversiteit en daarmee het leefgebied van wilde bijen is groot door de variatie in verschillende soorten ondergronden en natuurlijke flora. 

Activiteiten

De afgelopen 2 jaar (oktober 2017 t/m oktober 2019) is er op de Brabantse Wal uitvoering gegeven aan het project Brabants BijenWALhalla. Via de verschillende projectpartners (Suiker Unie, Evides en Brabants Landschap) zijn er bijenveldjes en beplanting aangelegd en is er bijvriendelijk beheer gevoerd. Ook zijn er door partners (LS Ned en ANV Brabantse Wal) die niet in de oorspronkelijke cofinanciering deelnamen bijenveldjes aangelegd.

evides foto bord 2

Foto: Ingezaaide bijenberm en talud Evides

Alle initiatieven, die door de verschillende partners, zijn genomen omtrent bijen zijn in kaart gebracht. Zo is inzichtelijk gemaakt waar in het projectgebied de lege vlekken zich bevinden en waar interessante verbindingen te maken zijn. Samen wordt er gewerkt aan een regionale kansenkaart, die opgesteld wordt door de WUR, om te komen tot zo effectief mogelijke inzet van maatregelen voor bijen (honingbijen & wilde bijen) en andere bestuivers. Ook wordt er samengewerkt om te komen tot een bijvriendelijk beheer van bermen voor alle samenwerkende partners in het gezamenlijk maaibestek (11 gemeenten en Waterschap Brabantse Delta).

Verder wordt er deelgenomen aan het landelijk monitoringsproject van de WUR met 22 monitoringslocaties van verschillende eigenaren. De monitoring is gestart in 2017 en loopt tot 2021. Er worden op 11 locaties fysieke extra maatregelen voor wilde bijen genomen (zoals inzaaien met bijvriendelijke mengsels of bijvriendelijk beheer) en er worden 11 locaties gemonitord waar geen extra maatregelen worden getroffen (controle locaties). Per locatie wordt de diversiteit van voorkomende bijen en de vegetatie gemeten. 

Resultaten

Het hoofddoel van dit project was om, met de verschillende partners op de Brabantse Wal,  meer kennis en ervaring op te doen en te delen over de wilde bij en zijn leefomgeving. Daardoor heeft dit project ook een vliegwielfunctie gehad en is er ook Bij-bewustzijn ontstaan bij partners buiten de Brabantse Wal. Dit heeft geleid tot de oprichting van het Bijenlandschap West-Brabant, waarbij 15 gemeenten, waterschap, terreinbeheerders, ANV’s, bedrijfsleven, imkerverenigingen, woningcoöperatie, drinkwaterbedrijven, Leidingenstraat Nederland en vrijwilligers zijn aangesloten. Deze partners zijn allemaal gezamenlijk bezig met het bijvriendelijker maken van de leefomgeving in West-Brabant en hebben daartoe ook een convenant Bijenlandschap opgesteld en ondertekend. Dit gebeurt op velerlei manieren o.a. is er een toekomstvisie gemaakt en gaan de partners het komend jaar aan de slag met de uitvoering van de kansenkaart.

De ondertekening vond plaats door partners van het convenant Bijenlandschap, Cosun Innovation Cente.

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen