Nieuws

De vrijwillige weide- en akkervogelbescherming bestaat dit jaar 25 jaar. In 1994 werden namelijk de eerste vrijwilligers geworven en georganiseerd in werkgroepen om te helpen met het zoeken en beschermen van weidevogelnesten.

Onder leiding van Aad van Paassen, die vorig jaar stopte als landelijk coördinator, werden in iedere provincie weidevogelcoördinatoren aangesteld. In Brabant waren dat achtereenvolgens Willem Veenhuizen (2de van rechts), Jeroen Bijleveld (3de van rechts), Ernst-Jan van Haaften (midden) en Jochem Sloothaak (meest rechts). 

Provinciaal cooerdinatoren thumbnail

In de beginjaren zag het er allemaal rooskleurig uit. Er kwamen meer vrijwilligers bij, steeds meer boeren verleenden medewerking en het aantal gevonden legsels nam toe. In 2004 werd een record van bijna 6.000 legsels gevonden in Brabant. In de jaren daarna nam het aantal legsels licht af, terwijl het aantal meewerkende bedrijven toenam. Op de hoge zandgronden liepen de aantal hard terug, terwijl in de rivierkleigebieden juist toenames werden geregistreerd. Grotere machines, verdroging, afname van insecten en lokaal toegenomen predatie zorgen op de zandgronden nog altijd voor hoge nestverliezen en een slechte overleving van kuikens.

MRE 1003117

Rond de eeuwwisseling kwam dan ook het besef dat alleen nesten beschermen onvoldoende was om de weide- en akkervogels te redden. Via het landelijke agrarisch natuurbeheer (eerst de SAN, Daarna het SNL en momenteel het ANLb) en een drietal provinciale maatwerkregelingen (Wei-Vosvrij, Kansen voor de kievit en Regeling Rustzones) proberen we in Brabant toch de weide- en akkervogels op de been te houden. In veel gebieden lukt dat ook, hoofdzakelijk door het werk van vrijwilligers en hun boeren. De provinciale weidevogelstand stabiliseert de laatste jaren.

20180530 102139

In 2019 hebben 700 vrijwilligers en 1.400 boeren weer hard gewerkt aan de bescherming van vogels op weilanden en akkers. Dit deden ze in samenwerking met medewerkers van waterschappen, gemeenten en Agrarische Natuurverenigingen. Zowel het aantal vrijwilligers als het aantal deelnemende bedrijven nam in 2019 toe. Om nieuwe vrijwilligers en bedrijven te werven, gaven medewerkers van Brabants Landschap op 21 locaties lezingen over weide- en akkervogelbescherming. Daarnaast werden tijdens de Boerenlandvogeltour op vier locaties kennismakingsavonden gehouden en hier opvolgend de tweedelige introductiecursus.

Zoals altijd is de kievit de weidevogelsoort die het talrijkst voorkomt. Met een totaal van 4.415 legsels, werden er in 2019 iets minder legsels van weide- en akkervogels gevonden dan in 2018, maar door een hoger uitkomstpercentage (77,8%) zijn er wel meer legsels succesvol uitgebroed. De predatie was relatief laag.

MRE 1025658

In de weidevogelkerngebieden (4) met o.a. uitgesteld maaien, kruidenrijk grasland en golfplaatplasdrassen blijft het aantal broedparen stabiel. Het uitkomstpercentage is hoog, maar de kuikenoverleving is helaas nog onvoldoende. In de Brabantse akkervogelkerngebieden (27), waaronder het PARTRIDGE-gebied ‘Oude Doorn’, blijkt uit tellingen dat bij voldoende oppervlak (>7%) goed agrarisch natuurbeheer, de aantallen akkervogels stabiel blijven of toenemen en de soortenrijkdom aan akkervogels groeit.

MRE 1010473

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen