Nieuws

Landschapselementen zijn van grote waarde voor plant, dier en mens. Ze zorgen voor de aankleding van ons buitengebied. De omgeving wordt daarmee aantrekkelijker om in te wonen, te werken en te recreëren. En niet onbelangrijk: deze groene elementen bieden ruimte aan plant en dier.

Provincie faciliteert
Provincie Noord-Brabant hecht waarde aan particuliere initiatieven om het landschap te verfraaien en daarom stelt zij hiervoor middelen beschikbaar, bijvoorbeeld via de ‘Subsidieregeling Verbindingen en landschap Noord-Brabant’. Vanuit deze regeling kunnen bijdragen wordt verstrekt voor de aanleg van landschapselementen zoals houtsingels, hagen en bomen, maar bijvoorbeeld ook voor de aanleg van poelen en natuurvriendelijke oevers bij waterlopen. Het gaat hierbij om een eenmalige bijdrage in de aanlegkosten. Daarbij worden vooraf vastgestelde normen gehanteerd.

Naast nieuwe aanleg bestaat ook de mogelijkheid om een bijdrage te ontvangen voor het herstel van cultuurhistorische landschapselementen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient een object wel aan een aantal eisen te voldoen. Zo moet het object gelegen zijn buiten het Nationale Natuur Netwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en buiten een woonerf of agrarisch bouwvlak. Daarnaast geldt een ondergrens voor de hoogte van een bijdrage, nl. € 1.000,- en een maximum van € 10.000,- per aanvraag. Andere, meer specifieke voorwaarden en een nadere uitleg zijn te vinden op de site van de Provincie en op de site van Brabants Landschap.

Aanvragen
Het aanvraagformulier voor deze regeling is te vinden op de site van de Provincie. Aanvragen kunnen het gehele jaar bij hen worden ingediend. Klik hier voor meer informatie.  

Groen blauwe diensten
Een tweede mogelijkheid om nieuwe elementen aan te leggen, maar ook om bij te dragen aan het beheer van bestaande landschapselementen, wordt geboden via de ‘Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant’, afgekort Stika. Deze provinciale regeling wordt gevoed met middelen van gemeenten, waterschappen en provincie en is van toepassing in gemeenten waar een zogenaamd gebiedscontract operationeel is. Voor het gebruik van deze regeling gelden meer criteria dan voor Verbindingen en landschap. Om na te gaan of u van deze regeling gebruik kunt maken, kunt u nadere informatie inwinnen bij ons Coördinatieput Landschapsbeheer. Vul voor dit doel de ‘subsidie en advies-check’ op onze site in.  

Leefgebied Agrarisch Landschap (LAL)
Tot en met 2016 is er nog financiële ruimte om projecten voor soorten van Leefgebied Agrarisch Landschap (LAL) in te dienen. Een belangrijke voorwaarde bij ieder deelproject is de samenwerking tussen lokale organisaties zoals vrijwilligersgroepen, gemeentes, waterschappen en agrarische natuurverenigingen. Bovendien mag de financiële bijdrage alleen ten goede komen aan biotoopverbeterende maatregelen, die vergoeding is dan op een enkele uitzondering na wel 100%. Hierover is meer informatie te vinden op deze pagina, waar tevens een inspiratierapport van de projecten uit de eerste trance te vinden is. Heeft u ideeën? Neem dan contact op met onze medewerker soortenbescherming Marco Renes via mrenes@brabantslandschap.nl. We helpen u graag verder!

Klik hier voor meer informatie over het LAL. 

Natuur en samenleving
Een derde invalshoek die de Provincie biedt is de ‘Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant.’ Deze regeling is bedoeld voor burgers, organisaties, gemeenten en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan meer groen in hun woon- en werkomgeving. De regeling kent meerdere onderdelen waarvan er nu 3 zijn opengesteld: ‘Ondernemen met natuur’, ‘Gemeente impuls voor groen burgerinitiatief’ en ‘Gezondheid en natuur’. De andere twee onderdelen ‘Leefgebied van de bij’ en ‘Betrokkenheid bij natuur en ommetjes’ zijn niet meer opengesteld.

De eerste is met name bedoeld voor landgoedeigenaren, de tweede voor gemeenten die groene burgerinitiatieven stimuleren of versterken; daarbij geldt o.a. dat ten minste 50% van de subsidie wordt besteed aan een fysieke vergroening van de buitenruimte en dat een bijdrage wordt geleverd aan de biodiversiteit. Het onderdeel ‘Gezondheid en natuur’ is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van organisaties die zich richten op natuur en gezondheid of zorg. Zie ook deze pagina voor meer informatie. 

Voor meer informatie:

  • Nadere informatie over ‘Verbindingen en landschap’ en ‘Groen Blauw Stimuleringskader’ kunt u vinden op onze site. 
  • Voor vragen over deze regelingen kunt u terecht bij ons Coördinatiepunt Landschapsbeheer via 0411 - 66 40 10.
  • Informatie is ook te verkrijgen bij de Afdeling Subsidies van de provincie via subsidie@brabant.nl of via (073) 68 08 282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

*) Foto's boven: poel voor onderhoud, poel na onderhoud en poel één jaar later 

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen