Nieuws

10 september 2014 ondertekenden in het koetshuis van landgoed Anneville bij Ulvenhout vijf partijen een intentieverklaring om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) daar waar nodig te ondersteunen. De partijen zijn: de ZLTO, Brabants Landschap, het Brabants Particulier Grondbezit (BPG), de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en het Zeeuws Particulier Grondbezit (ZPG).

Zij gaan al hun ervaring en heel hun netwerk bundelen in een dienstencentrum of ‘backoffice’, die ten dienste komt te staan van zogenaamde ‘collectieven’, een nieuwe organisatievorm. Drie daarvan liggen in Brabant en omvatten 22 Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s), de vierde ligt in Zeeland en omvat 9 ANV’s.

De collectieven gaan het ANLB binnen hun werkgebied organiseren. Zij geven de Provincie aan welke doelen zij willen bereiken en welk budget zij daarvoor nodig denken te hebben. Wordt dat gehonoreerd, dan kunnen de collectieven contracten afsluiten met deelnemende boeren en burgers, de beheerders van de grond waarop het ANLB gestalte krijgt. De collectieven zien er op toe of dat goed gebeurt, daarbij - eventueel - ondersteund door de backoffice van de vijf organisaties. Welke taken en verantwoordelijkheden de backoffice gaat vervullen wordt nader bepaald door de collectieven.