Nieuws

Dit jaar voeren we werkzaamheden uit op de Regte Heide en in het Riels Laag in Goirle en op de Roovertsche Heide in Hilvarenbeek (Esbeek). Hiervoor is een subsidie verleend door de EU en de provincie Noord-Brabant. De werkzaamheden zijn vooral gericht op herstel van weidevogelpopulaties, heischrale graslanden en heiden op voormalige stuifzanden. De natuurherstelmaatregelen bestaan onder andere uit het toevoegen van mineralen, het plaggen van de bodem en het kappen van naaldbos, met daarbij aanplant van loofbos.

Op de projectpagina is meer informatie te vinden.

Iconen
De werkzaamheden zijn onderdeel van het grensoverschrijdende project LIFE Nardus & Limosa. Ook de Vlaamse natuurbeheerders Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos zijn erbij betrokken. De naam van het project is afgeleid van de Latijnse namen Nardus stricta (borstelgras) en Limosa limosa (grutto). Deze iconische soorten waren karakteristiek voor het oorspronkelijke gevarieerde Kempische heidelandschap waar deze gebieden deel van uitmaken.

Heidevogels
In het Riels Laag worden maatregelen genomen voor vogels zoals wulp, grutto en kievit. We kennen deze soorten nu als ‘weidevogels’, maar tot het begin van de vorige eeuw waren het typische ‘heidevogels’. Toen de heidegebieden ontgonnen werden, pasten de vogels zich aan en gingen broeden in de kleinschalige landbouwgebieden. Met het intensiever worden van de landbouw, werd ook dat leefgebied kleiner. Op de hogere delen van het Riels Laag wordt door aangepaste bemesting gezorgd voor minder fosfaat in de bodem. Dit wordt uitmijnen genoemd. Het verbetert het voedselaanbod voor de weidevogels, die voor een groot deel afhankelijk zijn van wormen en andere bodemdieren. Ook zijn er meerdere kleine akkertjes waarop rogge en akkerkruiden zijn ingezaaid. Deze zijn belangrijk voor jonge weidevogels, want zij voeden zich de eerste weken met insecten die bovengronds leven, zoals kevers, spinnen en vliegen.

Steenmeel
Door verzuring en vermesting vanuit de lucht is de soortensamenstelling op de heide erg eenzijdig geworden. De biodiversiteit neemt daardoor sterk af. Voedselarme (schrale) omstandigheden leveren meer variatie op. De bosbermen in de Gemeentebossen, ten zuiden van de Regte Heide, worden breder gemaakt en voorzien van mineralen in de vorm van fijngemalen gesteente, steenmeel genoemd. Dit bevordert de ontwikkeling van heischrale vegetaties.

Stuifzandheide
Op de Regte Heide ligt een groot paraboolduin. De begroeiing op het duin wordt deels afgeplagd tot op het kale zand en deels gemaaid tot op het maaiveld. Zo ontstaan er kansen voor het natuurtype ‘stuifzandheide’. Ook op de Roovertsche Heide ligt een paraboolduin. Hier staat jong (aangeplant) naaldbos op. Dit wordt de komende jaren in fases gekapt. Elders op terreinen van Brabants Landschap wordt er loofbos voor terug geplant, zodat het oppervlak bos in de regio gelijk blijft.

Natuurorganisaties geïnformeerd
Over deze maatregelen hebben we contact gehad met de Biodiversiteitsteams van Goirle en Hilvarenbeek en de Vereniging Natuur en Milieu (Hilvarenbeek). De met hen geplande excursie is vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan en wordt verplaatst naar later dit jaar. Deze organisaties zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren op de geplande werkzaamheden.

banner life nardus limosa

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen