Nieuws

Dit najaar is de inrichting van 25 hectare nieuwe natuur langs de Goorloop in het gebied De Pielis afgerond.

In het veld werd de nieuwe situatie in ogenschouw genomen door het bestuur van de Agrarishe natuurvereniging, de Provincie, het Waterschap, de Gemeente en Brabants Landschap. Het resultaat is veelbelovend.

Natuurzone de Pielis

Provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel, Gemeente Bergeijk en de agrarische natuurvereniging Pielis in Balans werkten samen toe naar de realisatie van natuurzone De Pielis. Twee van de uitgangspunten voor de samenwerking waren: geen functieverandering van de nieuwe natuurgronden in het bestemmingsplan en de inrichting en beheer door de eigen agrarische natuurvereniging. 

Afspraken verankerd in erfpachtovereenkomst
De financiële middelen voor de herinrichting zijn door gemeente, waterschap en provincie bijeengebracht. Het uiteindelijk beheer wordt gedragen door de agrariërs in het gebied, waarbij de afspraken verankerd zijn via een erfpachtovereenkomst.

Vochtige hooilanden en nat schraalland
Het inrichten van natuurzone De Pielis is inmiddels afgerond. Nieuwe poelen en struwelen werden aangelegd. Voormalige agrarische percelen maken plaats voor vochtige hooilanden en nat schraalland, graankruidenpercelen en bloemrijke graslanden. Wandelaars kunnen via een ommetjes van het gebied genieten.

"De Goorloop: Boeren baas over eigen natuur"