Nieuws

In 2017 hield het Coördinatiepunt Landschapsbeheer een enquête onder alle Brabantse gemeenten. Doel was om provincie-breed in kaart te brengen hoe gemeenten invulling geven aan hun natuur- en landschapsbeleid. Driekwart van hen heeft hierop gereageerd.

Resultaten enquête
Naar voren kwam dat 1) steeds meer gemeenten bij de uitgifte van landbouwgrond willen dat rekening gehouden wordt met natuur en landschap, 2) er een toename is in structureel overleg met lokale belangenorganisaties en 3) de aanpak van invasieve exoten als Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw meer aandacht heeft.

Rapport
De resultaten van de enquête zijn verwerkt in een rapportage. Hoofdpunten hieruit zijn gepresenteerd op het symposium ‘Koester het Brabantse landschap’, gehouden op 7 februari jongstleden op het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Een publieksversie van het rapport is hier rechts te downloaden. 

Voor meer informatie
Ferdinand ter Schure, Coördinatiepunt Landschapsbeheer via 0411 - 622 775.