Nieuws

Vanaf 2007 heeft de provincie Noord-Brabant een subsidieregeling voor de stimulering van agrarisch en particulier landschapsbeheer. Tot juni van dit jaar was dat de zogenaamde Stika-regeling. Met deze regeling zijn 2500 projecten gerealiseerd. Deze regeling was aan een revisie toe. Het resultaat is de Stimuleringsregeling Landschap die in juni 2020 is opengesteld.

Wat blijft?

De nieuwe regeling is nog steeds bedoeld om agrariërs en particulieren te stimuleren het landschap goed te onderhouden en het mooier en biodiverser te maken. Dit kan door het inzaaien van bloemrijke randen, aanplanten van bomen en struiken, aanleggen van poelen en het aanleggen van wandelpaden over boerenland. Voor deze activiteiten zijn passende vergoedingen vastgesteld. De Stimuleringsregeling Landschap is in Nederland de meest complete regeling voor behoud en versterking van de groenblauwe dooradering van het agrarisch gebied.

Ook de afspraak dat iedere euro van gemeenten en waterschappen wordt verdubbeld door de provincie is overeind gebleven. 

Het werken met veldcoördinatoren die deelnemers adviseren en ontzorgen blijft ook bestaan. Het idee van één loket voor alle groene regelingen, zodat burgers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, zal verder geoptimaliseerd worden. Er zijn 9 veldcoördinatoren verspreid over 9 regio’s. 

Wat verandert?

Wat verandert is, is dat de nieuwe regeling werkt met thema’s. En wel met de volgende 9 thema’s:

  • Landschapsontwikkeling: aanleg nieuwe streekeigen landschapselementen
  • Beleving: aanleg wandelpaden over boerenland
  • Boerenlandvogels en bijen: aanleg kruidenrijke randen
  • Landschapsbeheer: beheer streekeigen landschapselementen
  • Cultuurhistorie: beheer cultuurhistorische landschapselementen
  • Klimaatadaptatie: aanleg natuurvriendelijke oevers en waterbergingsvoorzieningen
  • Waterkwaliteit en ecologie: aanleg landschapselementen voor verbeteren waterkwaliteit en ecologie
  • Waterkeringen: ecologisch beheer van dijken
  • Functiewijziging: vergoeding voor omzetting landbouwgrond in natuur/landschapselement 

Gemeenten en waterschappen geven aan welke thema’s ze waar open willen stellen. Nieuw is ook een zogenaamde ‘webviewer’ waarop iedere Brabander zelf kan zien wat op haar of zijn gronden mogelijk is vanuit de nieuwe regeling. 

De beheerpakketten die agrariërs en burgers kunnen afsluiten zijn geactualiseerd en er zijn enkele nieuwe pakketten toegevoegd zoals patrijzenrand, bloemenblok, infiltratiegreppel en waterbergingsvoorziening. 

Gezamenlijk aan de slag

Door de gemeenten en waterschappen is veelal zeer positief gereageerd op de nieuwe regeling, en met name op het werken met thema’s. Een groot aantal gemeenten heeft inmiddels een samenwerkingsovereenkomst met de provincie afgesloten en in januari 2021 komen daar nog diverse gemeenten en de 4 waterschappen bij.

Brabants Landschap coördineert advisering in het veld

Het Coordinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap, uit wiens koker de regeling ooit gekomen is, blijft ook in de nieuwe regeling haar inhoudelijk rol bij de regeling behouden en coördineert de advisering door de veldcoördinatoren in het veld. 

Stimulans voor natuurinclusieve landbouw

Er wordt veel gesproken over een meer natuurinclusieve landbouw. Praten is één maar het gaat vooral om ‘doen’. Dit is voor agrariërs niet gemakkelijk. De marges op de producten zijn laag. De ontwikkeling van een robuust verdienmodel voor agrariërs die een bijdrage willen leveren aan klimaat, bodem, landschap en biodiversiteit verdient de hoogste prioriteit. De Stimuleringsregeling Landschap kan helpen om agrariërs te stimuleren om te werken aan landschap en biodiversiteit. Daar zijn we allemaal gebaat bij en het sluit mooi aan bij de doelstelling van het landelijke Deltaplan Biodiversiteit.

Meer lezen

Stimuleringsregeling Landschap (Stila)

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen