Nieuws

Brabants Landschap is samen met Collectief West-Brabant begonnen met het monitoren van overwinterende akkervogels. De eerste telrondes laten leuke aantallen zien nabij de maatregelen.

Het gaat niet goed met akkervogels in Nederland en daarom wordt veel werk verzet om ze te behouden. Brabants Landschap werkt daarbij samen met vrijwilligers van vogelwerkgroepen, akkerbouwers en agrarische collectieven.

Collectief ANB West-Brabant is een van de 4 Brabantse collectieven. Collectief ANB West-Brabant is opgericht door 6 agrarische natuurverenigingen (ANV’s) en houdt zich bezig met de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. Hun werkgebied loopt ongeveer tot de lijn Waalwijk-Baarle-Nassau. Het collectief heeft op de Brabantse rivierklei elf werkgebieden (ook wel kerngebieden genoemd) aangewezen voor de instandhouding van akkervogels. Binnen deze kerngebieden worden maatregelen genomen op landbouwgrond voor de instandhouding en verbetering van de biodiversiteit.

Eén van deze kerngebieden ligt bij Dinteloord en Steenbergen. Dit kerngebied is ongeveer 1.200 hectare groot en op ruim 5 procent van het agrarisch oppervlak liggen maatregelen zoals bloemrijke akkerranden, graanveldjes en vogelakkers. Een ander kerngebied is ‘de Oude Doorn’ nabij Almkerk. In dit gebied (500 hectare) draait het Interreg-project PARTRIDGE. Ook hier worden speciale maatregelen genomen voor akkervogels. Kenmerkende vogels die in deze gebieden gelukkig nog in mooie aantallen voorkomen zijn de patrijs, gele kwikstaart, veldleeuwerik, kievit, torenvalk, velduil en de bruine kiekendief. 

Er zijn meer gegevens nodig om het agrarisch natuurbeheer te verbeteren en de ligging van de biotoopverbeterende maatregelen te verbeteren. Die gegevens worden verzameld door het uitvoeren van gestandaardiseerde monitoring. Omdat dit heel wat anders is dan ‘af en toe het veld in gaan en wat vogels spotten’ heeft het Collectief ANB West-Brabant aan Brabants Landschap de opdracht gegeven om dit uit te voeren.

In ‘de Oude Doorn’ worden vanaf 2016 al tellingen uitgevoerd, maar dit gebeurde in Steenbergen nog niet. Daarom werd in oktober in Dinteloord een informatieavond gehouden. Hier kwamen zo’n 30 geïnteresseerden naartoe. Ad Backx (Collectief), Ernst Verwer (ANV) en Jochem Sloothaak (Brabants Landschap) gaven uitleg over het agrarisch natuurbeheer en de plannen om te gaan monitoren. De avond was erg succesvol, want naderhand meldden 12 vrijwilligers zich aan om te gaan helpen met de tellingen.

Inmiddels zijn de eerste telrondes in Steenbergen achter de rug en zijn de tellers bekend met de telmethode (MAS-telling) en de invoer van gegevens. In het werkgebied Steenbergen zijn 23 telpunten bepaald nabij agrarisch natuurbeheer en 6 referentiepunten gelegen op regulier akkerland. Op de telpunten worden iedere maand, gedurende 10 minuten alle vogels geteld en per soort in kaart gebracht. De gegevens worden direct ingevoerd in speciale tablets via het programma AviMap van SOVON. De eerste rondes laten leuke waarnemingen zien van groepen veldleeuweriken (50 ind.), holenduiven (190 ind.), vinken (50 ind.), kleinere groepjes graspiepers en natuurlijk veel groenlingen, fazanten, torenvalken en grote zilverreigers. Het valt op dat de vogels zich vooral ophouden in of nabij percelen met agrarisch natuurbeheer. In de maanden februari en maart zullen nog telrondes volgen. Daarna kan de balans pas echt worden opgemaakt.

Samen met vrijwilligers probeert Brabants Landschap ook elders in Brabant een vinger aan de pols te houden wat betreft de boerenlandvogels. We zijn erg blij met het animo dat er is om hierbij te helpen.

Bekijk alle 4 de foto's

Foto's

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen