Werk in uitvoering

In 2016 is gestart met het project ‘Natte Natuurparel de Brand’. Doel was om het water, afkomstig van de waterzuivering, dat eerder nog door de Zandkantse Leij stroomde, om te leiden over een nieuw stuk waterloop. Met deze omlegging is voorkomen dat voedselrijk water de ontwikkeling van kwetsbare natuur in de Brand in de weg stond.

Update

Op maandag 30 oktober hebben gedeputeerde Johan van den Hout, directeur Jan Baan (Brabants Landschap) en watergraaf Peter Glas officieel fase I van het project Natte Natuurparel De Brand 'geopend'. Na een aanlooptijd van bijna 20 jaar is het project eind 2016 in uitvoering gegaan en binnen één jaar gerealiseerd. 

Waarom

Met de maatregelen voor De Brand zijn de waterkwaliteit, het grondwaterpeil en de versnippering van de natuurgebieden aangepakt. Het probleem was, dat De Brand, als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB), vervuilde en verdroogde door aanwezige fosfaten en stikstof.

Hoe

Om de gewenste natuur te behouden, is De Zandleij binnen De Brand over een lengte van 2 kilometer gedempt en het grootste deel van het water zal, zoals vroeger, worden afgevoerd via de Zandkantse Leij. De laatste is van lage kades voorzien. Het rechthoekige waterlopenstelsel heeft plaats gemaakt voor ondiepe geulen die de natuurlijke laagten in het terrein volgen. Na demping van de Zandleij zal centraal in De Brand kwel verdeeld aan de oppervlakte komen. Dat zal leiden tot enerzijds het ontstaan van moerasbos, anderzijds een permanente overstromingsvlakte van riet en grote zeggen.

Maatregelenkaart NNP De Brand
Planning

De werkzaamheden lopen nog steeds volgens schema. In 2019-2020 gaat het met leem-dammen afgesloten tracé in de 2e fase helemaal dicht, zodat het ondiepe grondwater beter tot zijn recht komt voor de natuurontwikkeling in De Brand.

Resultaat

De Brand maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en is daarnaast onderdeel van het grotere Natura2000 gebied (Loonse en Drunense duinen en Leemkuilen). Het Natuurnetwerk Brabant is bedoeld om de natuurgebieden te vergroten en landelijk met elkaar te verbinden. Soorten krijgen meer overlevingskans als ze zich kunnen verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. Bovendien zijn grotere aaneengesloten natuurgebieden beter bestand tegen negatieve (milieu)invloeden van buitenaf. In het Natura2000 beheerplan zijn de maatregelen uit het projectplan voor De Brand opgenomen. Op deze manier worden de aangewezen natuurambities, zoals zeldzaam blauwgrasland uit het beheerplan voor Natura2000 in stand gehouden en verder ontwikkeld. Tot slot is De Brand een zogenaamde Natte Natuurparel. Dit zijn de belangrijkste, meest waardevolle, natte natuurgebieden in Brabant, waarvan sommige (zoals De Brand) verdroogd of te voedselrijk zijn geworden door fosfaten en stikstof. Om de gewenste natuur te behouden, dan wel terug te laten keren moet het gebied meer en langer water vasthouden en de waterkwaliteit worden verbeterd.

Met wie

Brabants Landschap werkt nauw samen met Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg, Provincie, de ZLTO-afdeling Hart van Brabant, individuele agrariers en andere belanghebbende partijen. Het project wordt met gedeeltelijke financiële steun van de Provincie Noord-Brabant gerealiseerd. 

Vragen

Philip Schellens, projectleider Waterschap De Dommel pschellens@dommel.nl
Of bel Waterschap De Dommel 0411 – 618 618 (tijdens kantooruren) 

Meer lezen
Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen