Werk in uitvoering

Waterschap De Dommel werkt aan de herinrichting van het beekdal van de Groote Beerze. De werkzaamheden vinden voor een groot deel plaats op het terrein van Brabants Landschap. We zijn dan ook nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting.

Update 4 augustus 2022

Waterschap De Dommel en Brabants Landschap organiseren op zaterdag 10 september een informatieve fietstocht in het beekdal van de Groote Beerze. Fiets ook mee en neem een kijkje bij de heringerichte beek. Lees hier meer over deze activiteit. 

Update 29 juni 2022

Gisteren hebben we samen met Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, gemeente Bladel en vele andere betrokkenen de feestelijke oplevering gevierd van de eerste twee trajecten van het beekherstel van de Groote Beerze. Dit moment werd gemarkeerd door met paard en wagen door de nieuw aangelegde voorde te rijden. Op deze plek komen beekherstel, natuur en recreatie samen. Lees meer in het nieuwsbericht.

Het gebied is weer opengesteld voor wandelaars. Routebureau Brabant legt de laatste hand aan de wandelknooppuntenroutes. De wandelroutes van Brabants Landschap worden uiterlijk in september aangepast.

Update februari 2022

Traject 3 (van de Broekeindsedijk tot aan de Aardbossen, zie onderstaande kaart) wordt uitgevoerd. Ook hier gaat de Groote Beerze weer meanderen, wordt nieuwe natuur aangelegd en komt er een een nieuwe recreatieve verbinding over de beek. De geselecteerde aannemer voor dit werk is dezelfde als voor traject 1: Van der Zanden uit Moergestel. De werkzaamheden zullen ongeveer 3 maanden duren.

Update 18 november 2021

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de Groote Beerze. We vragen iedereen om het werkterrein niet te betreden. De aannemer Van der Zanden werkt met groot materieel en we willen gevaarlijke situaties voorkomen. Ook buiten werktijden zijn de wandelpaden afgesloten, omdat er plekken zijn met drijfzand. 

Op verschillende locaties staan informatieborden met de afsluitingen erop, maar ook met routes en paden die wél bereikbaar zijn.  

Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, stellen we het gebied weer open voor wandelaars!

drijfzand

Start werkzaamheden
Maandag 30 augustus werd gestart met de werkzaamheden. Het projectteam stelt zich voor in onderstaande video.

Tijdens de werkzaamheden:

Projectgebied
Het totale herinrichtingsproject van het beekdal van de Groote Beerze bestaat uit drie trajecten. Medio 2021 wordt gestart met de uitvoering van traject 1. Dit ligt in de gemeenten Bladel en Oirschot. Het projectgebied wordt begrensd door de wegen De Hoeve (Netersel) in het zuiden en Broekeindsedijk (Westelbeers) in het noorden. Aan de oostzijde wordt het projectgebied begrensd door eerst de Broekeindsedijk en vervolgens de Westelbeersedijk. De wegen Schipstaarten, Fons van der Heijdenstraat en Kapeldijk vormen de projectgrens aan de westzijde. De Neterselse Heide bevindt zich aan de westzijde van het projectgebied, de Landschotse Heide aan de oostzijde. In totaal heeft het projectgebied van dit traject een grootte van 446 hectare. 

kaartje traject 1 Groote Beerze

Waarom
Rond de jaren ’70 van de vorige eeuw is de Groote Beerze gekanaliseerd. Met deze kanalisatie is de beek sterk overgedimensioneerd ten gunste van een snelle afvoer van water. Het gevolg hiervan is een te lage stroomsnelheid en een gebrek aan morfologische processen zoals aanlanding en erosievorming in de bochten. Dit vormt een beperking voor het in stand houden van een gezonde waterflora en -fauna. Daarnaast zijn er enkele stuwen aanwezig in de beek die niet passeerbaar zijn voor vissen. Hierdoor is migratie van waterorganismen niet of nauwelijks mogelijk. Ook draagt de huidige inrichting niet bij aan de waterkwaliteit in de beek. Zo is het water te voedselrijk door onder andere de uitspoeling van nutriënten. Daarnaast treedt er in het beekdal plaatselijk inundatie op bij hevige neerslag en is er sprake van verdroging in de Natte Natuurparels en in de directe omgeving van agrarische percelen.

De Groote Beerze ligt in Natura 2000-gebied Kempenland West. Hier liggen diverse stikstofgevoelige habitats. Ondanks maatregelen in het Westelbeersche Broek en het beekherstel ten noorden van de Grijze Steen tot aan Westelbeers (2005), blijkt in de praktijk dat aanwezige habitats Blauwgraslanden en Alluviale bossen onder andere vanwege de niet optimale waterhuishouding in kwaliteit achteruit gaan. Vanuit het Natura2000 beheerplan worden nu maatregelen genomen om deze habitattypen in stand te houden.

Doelen
Met het uitvoeren van het beekherstel streven Brabants Landschap en Waterschap De Dommel naar een meer natuurlijke, robuuste en klimaatbestendige inrichting van het beekdal. Een inrichting die de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000, Natuurnetwerk Brabant, Natte Natuurparels en Actieplan Leven-de-Dommel moet verwezenlijken.

Naast de beleidsmatige opgaven draagt dit project door zijn integrale aanpak ook bij aan recreatiedoelen, landschappelijke versterking, biodiversiteit en cultuurhistorie. Ook wordt er naar gestreefd de agrarische structuur te verbeteren.

Hoe
De werkzaamheden in het project bestaan onder andere uit: 

  • Aanleg nieuwe loop Groote Beerze en dempen huidige loop
  • (Geleidelijk) verondiepen, laten verlanden en dempen van watergangen en
    greppels
  • Aanbrengen van gronddammen in rabatten
  • Verwijderen en aanbrengen van kades
  • Verwijderen, vervangen en aanbrengen van duikers en stuwen
  • Aanbrengen van bruggen en een voorde
  • Aanleg recreatieve routes
  • Aanplant van bomen en struiken

Meer detailinformatie over de werkzaamheden is te lezen op www.dommel.nl/grootebeerze.

Routes
Vanwege de veiligheid worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wandelpaden afgesloten en routes omgeleid. De wijzigingen worden zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt op onze interactieve kaart en op de routeplanner van Visit Brabant. Volg altijd de aanduidingen in het veld.

Met wie
Waterschap De Dommel voert het project uit. Brabants Landschap is nauw betrokken. Er wordt ook samengewerkt met de gemeenten Oirschot en Bladel en Provincie Noord-Brabant. Het project komt mede tot stand door financiële samenwerking met Provincie Noord-Brabant.

De werkzaamheden in traject 1 worden uitgevoerd door Van der Zanden uit Moergestel.

Contact
Heb je vragen over het project, neem dan contact op met Ted van Paassen van Waterschap De Dommel, tel. 0411-618618. Contactpersoon van Brabants Landschap is Wim de Jong (beheerder), tel. 06-52318820. Om op de hoogte te blijven, kun je je hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Waterschap De Dommel.

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen