Werk in uitvoering

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze herinrichten. Doel is verdroging van het gebied tegen te gaan, kwetsbare natuur te herstellen en wateroverlast te beperken.

Wat
Om de Groote Beerze weer in zijn kronkelende staat te herstellen, gaan we de beek verleggen, versmallen, dempen en verondiepen. Ook willen we het gebied toegankelijker maken voor recreatie. Sinds begin 2017 zijn we bezig met de voorbereidingen. Dit gebeurt samen met Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en andere partners. De plannen maken we zoveel mogelijk in overleg met betrokken grondeigenaren en omwonenden.

De laaglandbeek Groote Beerze stroomt door een lappendeken van velden, bos, akkers en landerijen tussen Bladel, Hapert en Oirschot. In het gebied is het goed wonen, werken en recreëren.
Het beekdal maakt onderdeel uit van Kempenland-West, een uniek natuurgebied met beken en heide. Grote delen zijn zo waardevol, dat ze Europees erkend en beschermd zijn. De rijkdom aan dier- en plantensoorten en variatie in het landschap willen we behouden en herstellen. Je vindt er bijvoorbeeld beekbegeleidende bossen, blauwgraslanden, de waterweegbree, waterranonkel en de kleine modderkruiper.
Rond de ruilverkaveling van 1973 is de van oorsprong kronkelende beek recht getrokken. Het water stroomt daardoor te snel het gebied uit. De natuur in en rond de beek wordt ernstig bedreigd door verdroging, verzuring en vermesting (stikstof). Daarnaast krijgen we door klimaatveranderingen vaker te maken met extreme regen en droogte. Het stelsel van beken, sloten en stuwen (het zogenoemde watersysteem) is daar niet op berekend. 

Wanneer
Planning is om in 2019 met de eerste werkzaamheden te starten. In 2028 zal het totale project klaar zijn.

Waarom
We richten het watersysteem zo in, dat het ook in de toekomst tegen een (klimaat)stootje kan. In natte tijden heeft het water meer ruimte nodig. In droge tijden moet het gebied voldoende water kunnen vasthouden. Tegelijkertijd nemen we maatregelen om bijzondere natuur te beschermen of te herstellen. Met nieuwe meanders maken we de beek niet alleen langer, maar ook minder diep. Dit moet zorgen voor meer variatie in stroomsnelheid en natuur. Ook krijgt de beek meer ruimte om gecontroleerd buiten zijn zomerbed te kunnen treden bij extreme regenval. Al met al draagt dit bij aan een gezondere natuur, meer gedoseerde waterafvoer, minder wateroverlast en minder last van droogte.
De meanderende beek moet het natuurgebied straks niet alleen aantrekkelijker maken voor dieren en planten, maar ook voor recreanten. Buiten de beschermde natuurgebieden worden de onderhoudspaden langs de beek opengesteld voor wandelaars.
Voor de maatregelen die noodzakelijk zijn, is nu financiering beschikbaar vanuit programma’s als Natuur Netwerk Brabant (NNB) en Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Hoe
Vanaf de splitsing Dalemstroompje en Aa of Goorloop tot aan de noordkant van Westelbeers, krijgt de beek een meer natuurlijke, slingerende loop (vergelijkbaar met de situatie van vóór 1973). Bij Beersbroek zijn al eerder nieuwe meanders gerealiseerd. Door de beek als vanouds te laten meanderen en sneller te laten stromen, verbetert de waterkwaliteit. Hier hebben vissen en andere diersoorten in het natte beekdal profijt van.
Om de waterafhankelijke bossen langs de beek te versterken, nemen we maatregelen om meer water vast te houden in de natuurgebieden bij de Grijze Steen en Steenselaar. Denk aan het afdammen van zijslootjes, waardoor lokaal het peil van het grondwater wordt verhoogd.
De zeldzame blauwgraslanden kunnen zich herstellen en verder ontwikkelen door verschraling van de bodem, bijvoorbeeld door middel van afplaggen of maaien.

Verder maken we het Natuurnetwerk Brabant (NNB) langs de beek compleet. We zorgen ervoor dat vissen obstakels in de beek weer kunnen passeren. Het resultaat is een zogenoemde Natte natuurparel. 
Het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op nabij gelegen landbouwpercelen. Het waterschap maakt de plannen voor de herinrichting van het beekdal in nauw contact met de direct betrokkenen. We kijken daarbij naar wensen en kansen, waaronder grondruil en zelfrealisatie van natuur. Binnen de planning staat zorgvuldig overleg met het gebied voorop. Daarom kiezen we voor een gefaseerde aanpak.

Dit project is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het natuurgebied Kempenland-West. Het beekdal met zijn moerassen en vennen wordt in Europa aangemerkt als natte natuurparel. De Europese natuurdoelen die voor het gebied zijn vastgesteld, moeten vóór 2027 bereikt zijn. De Groote Beerze is daarnaast PAS-gebied. De natuurdoelen die binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn vastgesteld, neemt het waterschap mee in het project. Met rijk en provincie is afgesproken dat de PAS-maatregelen in 2021 zijn uitgevoerd.

Vragen
Bel kantoor Brabants Landschap 0411 - 62 27 75. Of mail info@brabantslandschap.nl.

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen