Erfgoed

Brabants Landschap richt zich op beheer, behoud en beleving van erfgoed. Hierbij gaat het zowel om gebouwd als ongebouwd erfgoed.

Natuurnetwerk Nederland
In eerste instantie kocht Brabants Landschap vooral gronden aan om de doelen in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (inmiddels Natuurnetwerk Nederland) te kunnen realiseren. Met het verwerven van deze gronden werden we vaak automatisch eigenaar van (monumentale) opstallen. Daardoor is de erfgoedcomponent steeds belangrijker geworden. Ook de activiteiten van ons Coördinatiepunt Landschapsbeheer in het cultuurlandschap droegen hieraan bij.

Professionele Organisatie Monumentenbeheer (POM)
Inmiddels heeft Brabants Landschap 490 opstallen en 39 landgoederen in bezit. Om bij het beheer en onderhoud van onze erfgoedwaarden de gewenste kwaliteit te kunnen blijven garanderen, streven we ernaar de status van Professionele Organisatie Monumentenbeheer (POM) te verkrijgen. Tijd dus voor een Erfgoedvisie, waarmee we – naast natuur en landschap – ook erfgoed benoemen tot één van onze kernthema’s. Dit betekent dat we in onze omgang met erfgoed ook uitdrukkelijk de groene component en het verhaal van het landschap betrekken.

Functie als vangnet
Voor onze verwervingsstrategie van erfgoed heeft dit tot gevolg dat we ons met name richten op het buitengebied en in het bijzonder op het erfgoed dat gekoppeld is aan onze terreinen. Eigenaren en beheerders van erfgoed dat buiten deze terreinen ligt, ondersteunen we door middel van advies.
Wanneer erfgoed dat bij derden in beheer is, verloren dreigt te gaan, kan Brabants Landschap overgaan tot verwerving ervan. Op deze manier vervullen we onder bepaalde voorwaarden ook een functie als vangnet.

Landschappelijk ensemble
Met het verwerven van erfgoed wil Brabants Landschap enerzijds bijdragen aan het veiligstellen van erfgoed voor de komende generaties. Anderzijds kan ook het compleet maken van een bepaald landschappelijk ensemble of het feit dat bepaald erfgoed onderdeel uitmaakt van een provinciaal of landelijk monument, zoals de Hollandse Waterlinie een reden zijn tot het kopen van erfgoed. Zo zorgen we ervoor dat alle onderdelen op een samenhangende manier beheerd en onderhouden worden.

Door de kennis en betrokkenheid, die we hebben opgebouwd bij het beheer van erfgoed en bij de landschapsbeheerprojecten, zijn we een belangrijke partij geworden bij meerdere omvangrijke gebiedsprojecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Hollandse Waterlinie, de Zuiderwaterlinie, Het Groene Woud, het Van Gogh Nationaal Park, de Groene Corridor, het Veenpalenproject en Museaal Landschap Out Herlaer. Ook spelen we vaak een initiërende rol bij dit soort projecten. Wanneer we gevraagd worden voor dergelijke projecten, willen we een positieve houding aannemen en onze verantwoordelijkheid nemen voor behoud en beheer van monumenten in het buitengebied. Tegelijkertijd blijft het onze bedoeling een compacte organisatie te blijven met korte lijnen, gericht op realisatie, zoals verwoord in ons Beleidsplan 2015 - 2020. Dit vraagt steeds weer om een afweging bij onze personele en financiële inzet. We moeten die inzet leveren die past bij de kracht en kennis van onze organisatie en waar nodig doorverwijzen naar andere organisaties die beter zijn toegerust op andere onderdelen. 

Erfgoedvisie 2018
De Erfgoedvisie beoogt daarom niet alleen een ambitiedocument te zijn voor het verkrijgen van de POM-status. Het is ook een beleidskader voor afwegingen bij verwervingen en projecten. Deze visie is hiernaast te downloaden.

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen