Werk-in-uitvoering-schop

Brabants Landschap heeft in de Hogerwaardpolder in Woensdrecht drie percelen gekocht van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en ingericht tot nieuwe natuur. Het gaat om ruim 6,3 ha voormalige landbouwgrond. De nieuwe inrichting draagt bij aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB).

Nieuwe natuur in de Hogerwaardpolder

Waarom

De percelen liggen ter hoogte van de ‘Scheldevanger’ bij de N289 en grenzen aan bestaand eigendom van Brabants Landschap in de Hogerwaardpolder. In deze polder is de afgelopen decennia op meerdere plekken natuurontwikkeling uitgevoerd door oude kreken te herstellen. Met de nieuwe aankoop is een groter natuurgebied ontstaan waar het waterpeil is verhoogd, waar o.a. weidevogels en steltlopers van zullen profiteren. De inrichting van het nieuwe natuurgebied is in 2021 gestart en zal begin 2022 worden afgerond.

Hoe

De Hogerwaardpolder ligt ten zuiden van het Markiezaatsmeer. De polder is bedijkt en heeft een open karakter. In het verleden maakte het gebied deel uit van het dynamische rivierenlandschap van de Schelde aan de Brabantse Wal. De getijdenwerking heeft invloed gehad op het landschap. Op de historische kaart van 1900 is de Hogerwaardpolder nog onderdeel van het Markiezaat. Rond 1915 werd een deel van dit gebied ontgonnen van moeras naar landbouwgrond en omdijkt. Enkele kreekrestanten waren toen nog herkenbaar. Na 1950 werd het Markiezaat droger en veranderde in grotere plassen en kreken. Het ontgonnen gebied ten zuiden van het Markiezaat werd opgedeeld in rechthoekige percelen en meanderende slootjes werden gedempt of rechtgetrokken. Het oude krekenpatroon in de Hogerwaardpolder was grotendeels verdwenen.

In dit project hebben we het kenmerkende open krekenlandschap hersteld door nieuwe ‘kreken’ uit te graven op de oude kreekrestanten, echter zonder aantakking op de afwatering van de polder. Rondom de herstelde ‘kreken’ zijn kreekruggen gemaakt met een deel van de ontgraven grond, zoals horend bij het oorspronkelijke landschap. Verder zijn sloten en greppels gedempt om het grondwaterpeil te verhogen. Ook is in overleg met Waterschap Scheldestromen en aanliggende grondeigenaren en -gebruikers het peil van de stuw verhoogd. Naast de graafwerkzaamheden zijn ook bomen en struiken aangeplant zoals haagbeuk, fladderiep, linde, meidoorn, sleedoorn en vlier. Ook wordt kruiden- en faunarijk grasland ontwikkeld. 

Bekijk hier de inrichtingstekening

De inrichting van deze percelen zal de natuur in de gehele Hogerwaardpolder versterken en het leefgebied voor vogels en insecten vergroten. Met name de aansluiting op naastgelegen bestaande natuurpercelen vergroot het leefgebied voor onder andere de Natura 2000-doelsoorten van het Markiezaat en omgeving. Het gaat bijvoorbeeld om kluut, lepelaar, dodaars, kleine zwaan, strandplevier en tafeleend. Het kruidenrijke grasland levert een geschikt leefgebied voor insecten zoals hooibeestje, groot dikkopje en kleine vuurvlinder. De aangeplante bomen en struiken zorgen voor meer variatie, structuur en biodiversiteit, wat vogels als nachtegaal, braamsluiper en sprinkhaanzanger aantrekt.

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen