Werk-in-uitvoering-schop

Met bijdragen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant is rond Landgoed De Pannenhoef in Zundert / Etten-Leur 5,6 hectare grond aangekocht (verspreid over 3 percelen).

Nieuwe natuur op de Pannenhoef

Waarom

De natuur in Brabant raakte steeds meer versnipperd. Kleine stukjes natuur, met bijzondere planten en dieren, raakten van elkaar geïsoleerd. De planten en dieren kunnen zich moeilijker, of zelfs helemaal niet meer, van het ene naar het andere gebied verplaatsen. De kans op inteelt of het verdwijnen van de soort is daardoor groot. En vanwege de klimaatverandering veranderen hun leefomstandigheden en worden natuurverbindingen nog urgenter. Ook is versnipperde natuur lastig te beheren. De waterhuishouding is er bijvoorbeeld moeilijker op peil te houden dan in een aaneengesloten natuurgebied.

Om een natuurgebied beter te kunnen beheren én de uitwisseling van planten en dieren in de diverse populaties mogelijk te maken, hebben we in Brabant een Natuurnetwerk.

Hoe

Waar verbindingen in het netwerk ontbreken, nodigt de provincie andere partijen uit om nieuwe natuur aan te leggen. Om initiatiefnemers te helpen nieuwe natuur te maken is het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) opgericht. Brabants Landschap maakt onder andere gebruik van dit fonds voor het verwerven en inrichten van terreinen.

Bij natuurgebied de Pannenhoef zijn twee projectlocaties aangewezen waar diverse werkzaamheden plaatsvinden: De Lokkerberg en de Kwekerijweg.

Dit perceel grenst direct aan bestaande natuur. Rondom het nieuwe perceel is eerder al geïnvesteerd in de natuur met als doel het water in het natuurgebied zo hoog mogelijk te houden. De nieuw aangekochte percelen vormen een overgang naar de intensieve landbouwgronden er omheen. Bovendien kan door de nieuwe inrichting van het perceel meer ondiepe kwel naar boven komen in het nabijgelegen Kolkven.

Op het perceel zijn oude rasters van kleinere weitjes verwijderd en is één nieuwe omheining aan de buitenrand terug geplaatst. Zo kan het als één begrazingsgebied beheerd worden. De waterloop is ondieper gemaakt en er is bos aangeplant. Het beheer van het grasland is er op gericht kruiden- en faunarijk grasland te ontwikkelen. Dit zal worden gedaan door begrazing, zoals op naastgelegen percelen van de Pannenhoef ook gebeurt.

De uitbreiding van het bestaande bos met o.a. eik en linde zorgt voor een landschappelijk aantrekkelijk beeld en het is een extra buffer tegen vermesting en verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen van omliggend agrarisch land. Voor vogels zoals zwartkop en zanglijster is deze bosuitbreiding gunstig. Het kruiden- en faunarijk grasland sluit aan op de openheid van het beekdal. Dit is interessant voor weidevogels als grutto en wulp.  

De andere projectlocatie ligt aan de Kwekerijweg in Etten-Leur. Op één perceel is het bos uitgebreid met linde en zwarte els en is struweel geplant met besdragende soorten. Op het andere perceel is een lijnvormige houtwal geplant en wordt een kruiden- en faunarijk grasland ontwikkeld. Hier zijn ook 3 solitaire bomen geplant; een linde, walnoot en eik. Het bos en de houtwal zijn belangrijke landschapselementen voor vleermuizen, ze gebruiken dit om te navigeren in het landschap. Voor het grasland zijn vlinders de doelsoorten.

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen