Werk-in-uitvoering-schop

Trajecten 1 en 3

Waterschap De Dommel werkt aan de herinrichting van het beekdal van de Groote Beerze. De werkzaamheden vinden voor een groot deel plaats op het terrein van Brabants Landschap. We zijn dan ook nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting. 

Wat

Het totale herinrichtingsproject van het beekdal van de Groote Beerze bestaat uit drie trajecten. Medio 2021 is gestart met de uitvoering van traject 1. Dit ligt in de gemeenten Bladel en Oirschot. Het projectgebied wordt begrensd door de wegen De Hoeve (Netersel) in het zuiden en Broekeindsedijk (Westelbeers) in het noorden. Aan de oostzijde wordt het projectgebied begrensd door eerst de Broekeindsedijk en vervolgens de Westelbeersedijk. De wegen Schipstaarten, Fons van der Heijdenstraat en Kapeldijk vormen de projectgrens aan de westzijde. De Neterselse Heide bevindt zich aan de westzijde van het projectgebied, de Landschotse Heide aan de oostzijde. In totaal heeft het projectgebied van dit traject een grootte van 446 hectare. 

 

Waarom

Door de bochten (meanders) in, en het versmallen van de beek verbetert de stroomsnelheid en komt er meer zuurstof  in het water. Dat is goed voor het leven in en rond het water, voor planten en dieren. Ook blijft het water door de extra bochten langer in het gebied, zodat het grondwater weer wordt aangevuld. Dit helpt verdroging tegen te gaan. En in natte perioden worden juist de afvoerpieken verminderd, wat wateroverlast verderop helpt voorkomen.

De Groote Beerze ligt in Natura 2000-gebied Kempenland West. Hier liggen diverse stikstofgevoelige habitats. Ondanks maatregelen in het Westelbeersche Broek en het beekherstel ten noorden van de Grijze Steen tot aan Westelbeers (2005), blijkt in de praktijk dat aanwezige habitats Blauwgraslanden en Alluviale bossen onder andere vanwege de niet optimale waterhuishouding in kwaliteit achteruit gaan. Vanuit het Natura2000 beheerplan worden nu maatregelen genomen om deze habitattypen in stand te houden.

Doelen

  • Klimaatbestendig beekdal

Met het uitvoeren van het beekherstel streven Brabants Landschap en Waterschap De Dommel naar een meer natuurlijke, robuuste en klimaatbestendige inrichting van het beekdal. Een inrichting die de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000, Natuurnetwerk Brabant, Natte Natuurparels en Actieplan Leven-de-Dommel moet verwezenlijken.

  • Integrale aanpak

Naast de beleidsmatige opgaven draagt dit project door zijn integrale aanpak ook bij aan recreatiedoelen, landschappelijke versterking, biodiversiteit en cultuurhistorie. Ook wordt er naar gestreefd de agrarische structuur te verbeteren. 

 

Hoe

  • Aanleg nieuwe loop Groote Beerze en dempen huidige loop
  • (Geleidelijk) verondiepen, laten verlanden en dempen watergangen en greppels
  • Aanbrengen gronddammen in rabatten
  • Verwijderen en aanbrengen kades
  • Verwijderen, vervangen en aanbrengen duikers en stuwen
  • Aanbrengen bruggen en een voorde
  • Aanleg recreatieve routes
  • Aanplant bomen en struiken

Op de website van Waterschap De Dommel is meer detailinformatie over de werkzaamheden te vinden. 

Zien?

Er is een nieuwe wandelroute gemarkeerd.
Ga naar de route op de interactieve kaart

Tijdlijn

Vragen? Neem contact op

Boswachter Wim de Jong
Wim de Jong
Beheerder
Ted van Paassen
Omgevingsmanager Waterschap De Dommel

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen