Nieuws

Particulieren en overheden kunnen met ingang van 21 juni 2016 weer aanvragen indienen voor de aanleg van landschapselementen, waaronder landschappelijke beplantingen.

De Provincie Noord-Brabant heeft hiertoe de Subsidieregeling Verbindingen en landschap Noord-Brabant opengesteld tot en met 15 december van dit jaar. Deze regeling biedt tevens de mogelijkheid tot herstel van cultuurhistorisch waardevolle elementen en de aanleg van faunapassages bij gemeentelijke wegen.

Voorwaarden
Bij subsidie voor de aanleg van landschappelijke elementen gaat het om een eenmalige bijdrage in de aanlegkosten. Hierbij worden vastgestelde normen gehanteerd. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient een aanvraag aan een aantal eisen te voldoen. Zo moet het object gelegen zijn buiten het Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur), buiten de bebouwde kom en buiten een woonerf of agrarisch bouwvlak. Daarnaast dient het subsidiebedrag minimaal € 1000,- te bedragen. Andere, meer specifieke voorwaarden en een nadere uitleg zijn te vinden op de website van de Provincie en op onze website.

Voor meer informatie
De inhoud van de regeling en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van de Provincie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brabants Landschap via 0411 - 66 40 10.