Werk-in-uitvoering-schop

In de omgeving van Nuenen en Nederwetten heeft Brabants Landschap meerdere verspreid liggende percelen aangekocht en ingericht tot nieuwe natuur. In totaal gaat het om ruim 7 hectare nieuw ingerichte natuur, waarvan een gedeelte voormalige landbouwgrond is. De maatregelen die uitgevoerd zijn, bestaan o.a. uit bosaanplant, maaiveldverlaging en het verondiepen van sloten.

Nieuwe natuur in Nuenens Broek e.o.

Waarom

Met de inrichting van de percelen worden ontbrekend stukken toegevoegd aan het Natuur Netwerk Brabant. Hierdoor ontstaan ook grotere beheereenheden, waardoor het beheer beter en efficiënter uitgevoerd kan worden. De natuurdoeltypen die nagestreefd worden zijn o.a. vochtig hooiland, vochtig loofbos, kruiden- en faunarijk grasland en ruigte. Ook worden singels aangeplant. Soorten die van de nieuwe natuur profiteren zijn erg divers. Vogels zoals grasmus, zwartkop en putter en vlinders zoals kleine ijsvogelvlinder en oranje zandoogje. Planten die verwacht kunnen worden zijn bijvoorbeeld dotterbloem, echte koekoeksbloem en knolsteenbreek. En ook amfibieën, zoals de kamsalamander, kunnen met de herinrichting nieuw leefgebied vinden.

Hoe

Een perceel in de Breugelse Beemden, even ten zuiden van het Wilhelminakanaal, is ingeplant met bomen en struiken zoals inlandse vogelkers, lijsterbes, hazelaar en meidoorn. In het omliggende bos staan veel elzen, deze zullen zich naar verwachting verjongen in het aangekochte perceel.

Ten noorden van Heerendonk is het grootste stuk aangekocht en ingericht. Hier is bijna 3,2 hectare aan ons bestaande eigendom toegevoegd en samen met het naastgelegen perceel is in totaal bijna 4,5 hectare ingericht. Dit is gedeeltelijk beplant met houtwallen en bomenrijen van elzen voor een kleinschaliger beekdal zoals dat van oorsprong was. Ook zijn er eiken geplant, in bomenrijen rond de oude akker. De watergang tussen de percelen is verondiept door aan beide zijden 5 m flauw talud af te graven. Hierdoor wordt het kwelrijke water langer vastgehouden en biedt het kansen voor o.a. dotterbloem. De gronden langs deze watergang worden door maaien en afvoeren ontwikkeld tot vochtig hooiland. In samenwerking met het waterschap is het talud langs de Hooidonkse beek aan één zijde natuurvriendelijker gemaakt.

Ter hoogte van de straat Het Frankrijk is een perceel ingericht met kruiden- en faunarijk grasland, een houtwal op een oude kavelgrens en rondom een ruigtestrook van drie meter. Dit zorgt voor meer structuur op het perceel en trekt vogels aan als putter en roodborsttapuit en vlinders zoals gehakkelde aurelia.  

In de Paaihurken is de gradiënt (geleidelijke overgang) hersteld van bloemrijk grasland, naar vochtig hooiland naar het lager gelegen nat schraalgrasland. Dit is gedaan door maaiveldverlaging (het afgraven van de bodem) en het dempen van greppels. Dit grasland wordt straks gemaaid met aangepaste machines met rupsbanden, zodat de bodem niet beschadigd. Het maaisel wordt afgevoerd en zo kan de gewenste vegetatie ontwikkelen met o.a. echte koekoeksbloem, reukgras en knolsteenbreek.

Ook een ander perceel in de Paaihurken kan zich ontwikkelen tot vochtig hooiland. Hier is o.a. oud raster en aanwezig maaisel uit de sloten opgeruimd. Door aan de perceelsranden een randje bos te kappen, wat vervolgens weer uit kan lopen (hakhout), is er meer ruimte voor de zon en ontstaat een meer geleidelijke bosrand (mantel-zoomvegetatie). Met verschralingsbeheer, door maaien en afvoeren, kan hier het vochtig hooiland herstellen.

Zien

De percelen liggen verspreid in het Nuenens Broek en Wettens Broek / Breugelse Beemden. U kunt wandelen vanuit Nederwetten, vanaf Brasserie De Kruik, Hoekstraat 52. Of vanuit Nuenen (nabij kruispunt Broek, Houtrijtdreef, Het Frankrijk).  

Vragen? Neem contact met ons op

Boswachter Sjors de Kort
Sjors de Kort
Beheerder

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen