Trees for All

Brabants Landschap werkt samen met Trees for All aan een groener Brabant. Trees for All werft fondsen voor duurzame projecten in binnen- en buitenland. De organisatie selecteert (bos)projecten die voor een financiële bijdrage in aanmerking komen. De bijdrage is specifiek bedoeld voor de aanschaf van bomen en struiken, aanplant en duurzaam beheer van de projectlocatie. 

In Nederland levert Trees for All een bijdrage aan de volgende type projecten:

 • Nieuw bos
 • Bosherstel
 • Voedselbossen en andere agroforestryprojecten 
 • Landschapselementen 
 • Stedelijk groen

Brabants Landschap wil met de aanplant van bos en landschapselementen bijdragen aan het vergroten van het areaal bos en het verhogen van de landschaps- en natuurwaarden in de eigen natuurgebieden. Door het project bosaanplant Trees for All krijgt het gebied een natuurimpuls, worden bossen robuuster en het landschap kleinschaliger en gevarieerder. De locaties zijn al aangewezen als bestaande natuur en zijn gelegen binnen het Natuur Netwerk Brabant. Dit project draagt bij aan meerdere opgaven:

Natuurnetwerk Brabant

Dit project geeft verdere invulling aan het Natuurnetwerk Brabant. Samen met gebiedspartners streeft Brabants Landschap ernaar om in 2027 een netwerk van natuurgebieden gerealiseerd te hebben. Voor het Natuurnetwerk Brabant heeft de provincie gronden aangewezen welke toegevoegd kunnen worden aan het Natuurnetwerk.

Bossenstrategie landelijk en provincie Noord-Brabant

De voorgenomen aanplant draagt bij aan de Nationale Bossenstrategie (2020) welke onderdeel uitmaakt van het klimaatakkoord. Hierin is bepaald dat Nederland tot 2030 37.000 hectare extra bos heeft. Daarnaast draagt het ook bij aan de provinciale bossenstrategie Noord Brabant. De provincie is voornemens om 60.000 hectare bestaand bos toekomstbestendiger te maken door geleidelijk meer variatie te creëren. Ook wordt ingezet om 13.000 hectare nieuw bos aan te planten. De beoogde effecten zijn:

 • het vastleggen van CO₂ en stikstof
 • tegengaan van verdroging door het langer vasthouden van water
 • ruimte bieden voor recreatie en verkoeling

Tijdlijn

Dommeluiterwaarden in Liempde - Huub Smeding

De Dommelbeemden

In de Dommelbeemden werd in totaal een oppervlakte van circa 5,57 hectare aan bos en landschapselementen aangeplant. De meeste percelen zijn aangeplant met bosstroken.

 • In deelgebied 1 is 1,57 ha bos aangeplant. In dit gebied worden ook struweelhagen aangelegd, met een oppervlakte 0,19 ha. Deze sluiten aan op de bestaande landschapselementen en bij de historische situatie.
 • In deelgebied 2 werd in totaal 2,64 ha bosstroken en -vakken aangeplant
 • In deelgebied 3 zijn 3 bosstroken aangeplant, met een oppervlakte van in totaal 1,14 ha

De bosstroken zijn aangeplant met voornamelijk loofbomen en-struiken. Soorten die aansluiten bij de soorten in beekdal (met stromend water), zoals zwarte els, Gelderse roos, zachte berk en wilde lijsterbes. De struweelhaag is voornamelijk aangeplant met inheemse struiken met af en toe een boom, zoals grauwe wilg, hazelaar, hondsroos en rode kornoelje.

Door de aanplant van het bos en de struweelhagen ontstaat een kleinschaliger landschap met geleidelijke overgangen en meer variatie en structuur. Hierdoor is er een groter voedselaanbod en zijn er veel nest- en schuilmogelijkheden. Van deze inrichting profiteert een groot aantal soorten, voornamelijk (struweel)vogels, vlinders en insecten, amfibieën en kleine zoogdieren.

Enkele specifieke doelsoorten van het gebied Dommelbeemden die profiteren van een gevarieerd landschap met bossen, singels en struwelen zijn: grote weerschijnvlinder, de kamsalamander en de das.

Het bos is aangeplant met een mantel-zoom rand. Hierdoor ontstaan geleidelijke overgangen naar de boskern en het bestaande bos en dit creëert luwten voor insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. De aanplant van struweelhagen zorgt ook voor meer verbindingen, structuur en lijnvormige elementen, waarlangs diverse diersoorten zich kunnen verplaatsen en voedsel zoeken.

Voor een goede ontwikkeling van bos wisselen we op perceelniveau af in plantafstanden. Hierdoor geven we ruimte aan natuurlijke processen en kunnen zaad-vermeerderende bomen zoals berk en wilg zich spontaan vestigen. Het resultaat is een natuurlijker bosbeeld door variatie in structuur en levensfase van de aanplant. Ook de ontwikkeling van braam wordt gestimuleerd.

Dood hout blijft liggen of staan, zo ontstaan er extra open plekken en wordt natuurlijke verjonging gestimuleerd. Soorten die profiteren van dood hout zoals diverse paddenstoelen, (korst)mossen en insecten kunnen hier hun leefgebied vinden.

mattemburgh deel dubbele dreef

Mattemburgh

Het projectgebied maakt onderdeel uit van landgoed Mattemburgh. In dit project is een oppervlakte van circa 4,59 hectare nieuwe landschapselementen aangeplant. 

Een deel van de percelen is aangeplant met een mantel-zoomvegetatie: een rand van lagere bomen en struiken tegen de bestaande bosranden. Daarnaast worden struweelhagen geplant, waardoor een kleinschalig landschap ontstaat. De beplanting bestaat uit niet-hoog opgaande beplanting met struiken en lage bomen. Vooral bes- en nootdragende soorten worden gebruikt, wilde appel, sporkehout en wilde lijsterbes. Er zijn alleen inheemse bomen en struiken toegepast, passend bij de bodem en omgeving.

Door de aanplant van de mantel-zoomvegetatie en de struweelhagen ontstaat er meer variatie en structuur. Hierdoor zijn er veel nest- en schuilmogelijkheden en ontstaat een groter voedselaanbod. Van deze inrichting profiteert een groot aantal soorten, voornamelijk (struweel)vogels, insecten, kleine zoogdieren en amfibieën. Enkele specifieke doelsoorten van het gebied die profiteren van het kleinschalig agrarisch landschap in dit gebied zijn: patrijs, kwartel en roofvogels, waaronder wespendief. De lijnvormige elementen zijn vliegroutes voor diverse vleermuissoorten die op Mattemburgh voorkomen, waaronder baardvleermuis en franjestaart. Kleine marterachtigen hebben baat bij een kleinschalig landbouw- en natuurgebied, zoals de wezel.

Luchtfoto Pannenhoef

De Pannenhoef

In dit project is in totaal een oppervlakte van circa 0,28 hectare nieuw bos en landschapselementen aangeplant.

 • Op een perceel zijn drie zijden van het akkertje beplant met een singelstruweelhaag, met een oppervlakte van circa 0,11 ha.
 • Het andere perceel is aangeplant met bos, met een oppervlakte van 0,17 ha

De aanplant en beheer van singels en struweelhagen zorgt voor verbindingen met het bestaande bos. Het struweel creëert luwten voor insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Langs deze lijnvormige elementen, kunnen diverse diersoorten zich verplaatsen en voedsel zoeken.

Voor een goede ontwikkeling van bos wisselen we op perceel niveau af in plantafstanden. Hierdoor geven we ruimte aan natuurlijke processen en kunnen zaad-vermeerderende bomen zoals berk en wilg zich spontaan vestigen. Het resultaat is een natuurlijker bosbeeld door variatie in structuur en levensfase van de aanplant. Ook de ontwikkeling van braam wordt gestimuleerd.

Dood hout blijft liggen of staan, zo ontstaan er extra open plekken en wordt natuurlijke verjonging gestimuleerd. Soorten die profiteren van dood hout zoals diverse paddenstoelen, (korst)mossen en insecten kunnen hier hun leefgebied vinden.

Enkele specifieke doelsoorten van het gebied Krabbebossen die profiteren van een gevarieerd landschap zijn: levendbarende hagedis, sperwer en salamanders. Alle salamanders van Nederland komen hier voor, waaronder de kamsalamander. Ook kleine marterachtigen hebben baat bij een kleinschalig landbouw- en natuurgebied, zoals de wezel.

De Zeezuiper - Hans Lunenburg

De Zeezuiper

De Zeezuiper – nabij Bergen op Zoom – maakt deel uit van het landgoed Zoomland. Dit is een openbaar natuurgebied met onder andere gemengd loofbos, oude haag- en struweelstructuren en moeras. In het plantseizoen 2022-2023 werd 8,02 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuur, in totaal werden 28.800 stuks bomen en struiken aangeplant.

Met de inrichting is de natuurwaarde van de omgeving vergroot. Er is ingezet op de realisatie van  bos, een natuurlijke akker en een  natuurlijk grasland. Omdat het  aangrenzende moeras de Zeezuiper aan verdroging lijdt, werd een bos met strooiselrijke soorten aangeplant. Hierdoor kan water langer vastgehouden worden met minder verdroging van het moeras tot gevolg. 

In het bos is een natuurlijke akker gerealiseerd die interessant is voor insecten, muizen en vogels. Ook is er ruimte voor natuurlijk grasland. In dit grasland zijn twee poelen aangelegd voor amfibieën. Het bos is aangelegd met een mantel-zoom structuur zodat er een geleidelijke overgang is van de open velden naar het bos. Hiervan profiteren ook de gewenste dieren.

 ot slot is de cultuurhistorische beleving versterkt. Een oude laan – die een wandelroute markeert – is teruggebracht. Deze laan verwijst naar de rijke landgoedhistorie van het gebied.

Het gewenste toekomstbeeld is een bos met open en dichte plekken. Hierbij is aandacht voor de ontwikkeling van een boskern met mantel-zoomvegetatie. Enkele belangrijke doelen voor de totale inrichting zijn:

 • Ruimte bieden aan doelsoorten. Door de variatie in het ontwerp draagt het plan bij aan leefgebied van veel verschillende soorten. Enkele specifieke doelsoorten in het plan zijn de vinpootsalamander, dodaars, wespendief en zwarte specht.
 • Invulling geven aan het Natuurnetwerk Brabant. Na realisatie is 8 hectare nieuwe natuur toegevoegd aan het Natuurnetwerk.
 • Het langer vasthouden van water. Dit heeft in het bijzonder een positief effect op het aangrenzende moeras de Zeezuiper.
 • Het beleefbaarder maken van  de cultuurhistorische waarden door uitbreiding van het  wandelroutenetwerk en herstel van de oude bomenlaan.

Naast de Zeezuiper werd ook meer bos aangeplant in de regio's de Kempen (39.000 stuks), het Groene Woud (51.000 stuks) en Valkenhorst (15.000 stuks). 

 

 

 

Vragen? Neem contact op

David Lau
Projectleider

Partners

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen